MIFAMA OPA CARBO

Wszystkie usługi

Pomiary i badania

Badania maszyn wyciągowych

W zakresie badań i pomiarów polecamy prace:
- badania i przeglądy okresowe maszyn i urządzeń, w tym półroczne, roczne i trzyletnie,
- rozruchy maszyn wyciągowych, wentylatorów, pomp lub ich podzespołów,
- badania i pomiary awaryjne, poawaryjne i odbiorcze, w szczególności analiza i usuwanie przyczyn wadliwego działania poszczególnych części maszyn wyciągowych,
- pomiary hydraulicznych układów hamulcowych:

 1. charakterystyki zewnętrzne i regulacje siłowników hydraulicznych,
 2. nastawa agregatów hydraulicznych,
 3. pomiary bicia osiowego tarcz hamulcowych,

- pomiary pneumatycznych układów hamulcowych:

 1. regulacje hamulców bębnowych,
 2. pomiary i nastawa układów regulacji ciśnienia,
 3. pomiary bicia promieniowego bieżni hamulcowych,

- badania pomontażowe, rozruchowe i odbiorcze urządzeń napędowych,
- pomiary luzów i diagnostyka połączeń przegubowych w układach hamulcowych,
- pomiary i analiza zdolności wydobywczej wyciągów szybowych, - rozruchy nowowprowadzanych elementów, podzespołów do układów napędowych,
- specjalistyczne badania maszyn elektrycznych w tym: silników napędowych maszyn wyciągowych, przetwornic, wentylatorów, pomp i sprężarek.

W zakresie analiz, obliczeń i opiniowania technicznego oferujemy:
- analizy i obliczenia układów hamulcowych maszyn wyciągowych, w szczególności:

 1. opóźnień i przyspieszeń krytycznych,
 2. elementów i nastaw hamulców,
 3. połączeń elementów przeniesień siłowych,
 4. dobór silników napędowych głównych i maszyn pomocniczych.

W zakresie wykonywania dokumentacji, analiz, opinii i orzeczeń:
- wykonywanie analiz obliczeń i analiz działania hamulców przez uprawnionych rzeczoznawców,
- wydawanie przez uprawnionych rzeczoznawców orzeczeń o nastawach hamulcowych,
- opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem zgodności z wymogami norm, przepisów, zasad i wymogów ergonomii, wykonywanie kart regulacji i określania wartości nastaw oraz parametrów elektrycznych, mechanicznych i rozruchowych napędów.

Badania urządzeń szybowych

W zakresie badań urządzeń wyciągowych, elementów maszyn i urządzeń technicznych wykonujemy usługi:
- Badań specjalistycznych lin wyciągowych,
- Diagnostyki i badań łożysk tocznych,
- Ultradźwiękowych pomiarów grubości stalowych elementów urządzeń szybowych,
- Badań spokoju jazdy naczyń wyciągowych,
- Pomiar luzów układów hamulcowych maszyn wyciągowych,
- Przeglądy i pomiary luzów łożysk ślizgowych silników wyciągowych,
- Pomiar prędkości obrotowej elementów wirujących,
- Pomiar temperatury metodą dotykową,
- Osiowanie zespołów maszynowych,
- Badanie specjalistyczne zawieszeń naczyń wyciągowych i lin wyciągowych.

Pracownicy wykonujący ww. usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, między innymi:
- uprawnienia rzeczoznawcy nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
- zatwierdzenia urzędów nadzoru górniczych do prowadzenia prac w ruchu zakładu górniczego,
- Certyfikaty UDT dotyczące wykonywania badań nieniszczących w zakresie:

 1. badań magnetycznych lin stalowych,
 2. badań ultradźwiękowych,
 3. badań magnetycznoproszkowych.

Badania zabezpieczeń i urządzeń elektroenergetycznych

Firma „OPA-CARBO” Sp. z o.o. wyposażona jest w nowoczesny sprzęt pomiarowo – diagnostyczny, który pozwala na uzyskanie dużej dokładności wykonywanych pomiarów i daje Zleceniodawcy gwarancję usług na wysokim poziomie.
Wybane usługi przez Dział Badań Zabezpieczeń i Urządzeń Elektrycznych.
- Badania urządzeń i aparatury rozdzielczej wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
- Badania układów zabezpieczeń sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
- Badania ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych;
- Odbiory techniczne urządzeń budowy przeciwwybuchowej;
- Badania urządzeń trakcji elektrycznej;
- Obliczenia parametrów zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych;
- Badania, regulacje i drobne naprawy zabezpieczeń upływowych kopalnianych sieci nn;
- Badania, remonty i regulacje próżniowych styczników.


Laboratorium wysokich napięć

W zakresie funkcjonowania Laboratorium wysokich napięć oferujemy następujące badania:
- Badanie sprzętu ochronnego;
- Badanie olejów elektroizolacyjnych;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroizolacyjny sprzęt ochronny powinien być badany okresowo w nieprzekraczalnych terminach przez specjalistyczne jednostki.

Badanie to polega na próbie napięciem o ściśle określonej wartości dla danego sprzętu, w określonym czasie i pomiarem takich wielkości jak temperatura nagrzania, prąd upływu, napięcie zapłonu i inne zależnie od rodzaju badanego sprzętu. W asortyment badanego sprzętu wchodzi podstawowy i dodatkowy sprzęt ochronny.

W ramach swoich usług LWN wykonuje badania:
- rękawic, półbutów i kaloszy diaelektrycznych,
- chodników izolacyjnych,
- drążków izolacyjnych, pomiarowych, manipulacyjnych, uziemiających, trakcyjnych,
- kleszczy izolacyjnych,
- wskaźników napięcia,
- uzgadniaczy faz,
- pomostów izolacyjnych,
- przegród izolacyjnych.

Badania przeprowadzone są także dla:
- olei nowych, przygotowanych do zalania,
- olei z transformatorów, przekładników prądowych i napięciowych,
- olei z wyłączników.

Badania termowizyjne:

Oferujemy Państwu usługi pozwalające w bardzo wygodny i dokładny sposób diagnozować stan techniczny maszyn, urządzeń i obiektów na podstawie pomiarów rozkładu temperatury na ich zewnętrznych powierzchniach.
Dzięki nowoczesnej kamerze termowizyjnej typu ThermaCAM P45 firmy FLIR potrafimy całkowicie bezpiecznie zarejestrować z dużą dokładnością temperatury występujące na poszczególnych zewnętrznych częściach całego badanego obiektu, bez konieczności wyłączania go z ruchu technologicznego i bez absorbowania personelu obsługi lub innych służb technicznych Klienta.

Wyniki badań dostępne są praktycznie bezpośrednio po ukończeniu pomiarów. Należy podkreślić, że dzięki kompleksowemu obrazowi rozkładu temperatury na powierzchni obiektu,praktycznie niemożliwe jest ominięcie elementów lub miejsc mogących w przyszłości stanowić źródło strat lub zagrożenia (nie zapewniają tego metody pomiarowe oparte na punktowym, zarówno stykowym jak i bezstykowym pomiarze temperatury).

Na dzień dzisiejszy diagnostyka termowizyjna znakomicie sprawdza się:
- w elektroenergetyce – do badania elementów wiodących prąd i ich połączeń (mosty szynowe),
- w urządzeniach mechanicznych,
- w budownictwie i ciepłownictwie.

Laboratorium Miernictwa

W zakresie swojej działalności proponujemy następujące usługi:
- sprawdzanie poprawności wskazań i drobne naprawy przyrządów takich jak:
woltomierz,
amperomierz,
miernik cęgowy, watomierz,
omomierz,
mostki techniczne,
mierniki uziemień,
miernik pętli zwarcia,
miernik rezystancji izolacji.
- sprawdzanie aparatury do badani kabli (np. ABK-45),
- sprawdzanie dwubiegunowych wskaźników napięcia do 1kV (np. WN-21),
- badanie uchwytów bezpiecznikowych (np. WT-U),
- badanie przekaźników układu sterowania (np. PŻ-31, PŻ-31W,PZ-311, PZ-41, LH 86, PN-3, PS-30, EPC-2AM, PE-100, P2-7),
- sprawdzanie suwmiarek i śrub mikrometrycznych,
- sprawdzanie manometrów i wakuometrów.