Firma

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Zapewnienie coraz wyższej jakości wyrobów i świadczonych usług realizowanych w bezpiecznych i ergonomicznych warunkach pracy stanowi jeden z głównych kierunków działań wszystkich struktur organizacyjnych naszej spółki.
Szerokie zaangażowanie ogółu pracowników współuczestniczących w funkcjonowaniu połączonych systemów - zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 oraz zarządzania BHP wg PN N 18001 - stanowi istotne wsparcie dla Zarządu w dążeniu do stworzenia bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla pracowników, podwykonawców, dostawców oraz zapewnienia nadzoru BHP w trakcie realizacji zleconych zadań.
Dla spełnienia powyższych dążeń, Zarząd deklaruje szereg niżej wymienionych działań:
- Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Spełnienie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dot. wyrobów, usług i organizacji,
- Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania oraz dostarczanych wyrobów i usług,
- Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy jakości wyrobów i świadczonych usług,

Dążenie do zidentyfikowania potrzeb oraz spełnienia oczekiwań Zainteresowanych Stron oraz ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania, na bazie oceny ryzyka i szans, jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas działań.
Stawiamy sobie za cel:
1. Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym pracowników, Klientów, podwykonawców i dostawców,
2. Zapewnienie i udostępnianie aktualnych informacji dotyczących zagrożeń dla pracowników, podwykonawców, dostawców oraz realizacji zleceń z uwzględnieniem wymagań Klientów w zakresie warunków BHP,
3. Zapewnienie nadzoru nad pracami realizowanymi przez pracowników w zakresie BHP,
4. Bieżące tworzenie, realizacja, przegląd i aktualizacja programu poprawy warunków BHP,
5. Uzyskania zaufania Klientów, poprzez utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z normą PN-N 18001, systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001 oraz innych systemów jakościowych,
6. Zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych Klientów, poprzez dostosowanie naszych wyrobów i usług do ich wymagań i oczekiwań, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki,
7. Zadowolenia Klientów z terminowych dostaw wyrobów i realizacji usług zgodnych z ustalonymi wymaganiami jakościowymi, oraz gwarantowania wieloletniej obsługi serwisowej i dostaw części zamiennych,

Zarząd Spółki deklaruje zapewnienie zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymywania polityki zintegrowanego systemu zarządzania. Niniejsza polityka została zakomunikowana pracownikom spółki i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych Stron.
Adekwatność polityki jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności zintegrowanego systemu zarządzania oraz planowanie stosownych działań.
Oczekujemy, że przyjęta i w miarę potrzeb aktualizowana polityka zintegrowanego systemu zarządzania przyczyni się do promowania wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera handlowego oraz gwaranta jakości wyrobów i świadczonych usług.

Pobierz Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania