Usługi

DZIAŁ BADAŃ I POMIARÓW


DZIAŁ – TB w firmie MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. wyposażony jest w nowoczesny sprzęt pomiarowo – diagnostyczny, dający naszemu Klientowi gwarancję realizacji zleconych usług na najwyższym poziomie technicznym.

Wprowadzenie:
Zarówno wiedza techniczna jak i obowiązujące przepisy nakładają na właścicieli lub zarządców obowiązek poddawania urządzeń, instalacji elektroenergetycznych oraz sprzętu elektroizolacyjnego okresowym kontrolom.

Wykonywanie częstych i regularnych kontroli urządzeń elektroenergetycznych zapewnia ewentualne wcześniejsze wykrycie usterki oraz pozwala ocenić szybkość, z jaką postępuje proces starzenia się urządzeń elektroenergetycznych.

Wcześniejsze wykrycie usterki i jej usunięcie zapobiega powstaniu niespodziewanej awarii, która mogłaby zagrażać zdrowiu i życiu, a ponadto prowadzić do niezaplanowanych wysokich wydatków związanych z jej usunięciem.

Rozwój elektroenergetyki stawia coraz większe wymagania urządzeniom elektrycznym. Problematyka niezawodności, wydłużanie czasu bezawaryjnej pracy oraz aspekty ekonomiczne inwestycji i eksploatacji stymulują rozwój diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych.

Wczesna diagnostyka urządzeń to podstawa do bezawaryjnej pracy, dlatego wszelkie prace kontrolno-pomiarowe muszą być wykonywane z należytą starannością. Diagnostyka urządzeń i instalacji energoelektrycznych prowadzona jest w oparciu o znajomość zagrożeń eksploatacyjnych i ich wpływu na strukturę molekularną materiałów izolacyjnych.

Badania zjawisk w układach izolacyjnych urządzeń elektrycznych zmierzają do określenia wskaźników wykazujących zależność od stopnia degradacji układu izolacyjnego, pozwalającą na ich wczesne rozpoznanie. Działania te stanowią podstawowe cele prac w dziedzinie diagnostyki systemu izolacyjnego.

Badania wyładowań niezupełnych czy określanie współczynnika tangens delta to tylko jedne z nielicznych metod dokładnej analizy stanu technicznego urządzeń energoelektrycznych, które powinny się znaleźć w kanionie obowiązkowych badan kontrolnych każdego poważnego przedsiębiorstwa. Równie ważnym aspektem bezpiecznej pracy jest dbanie o należyty stan sprzętu elektroizolacyjnego (ochronnego).

Sprzęt elektroizolacyjny to podstawa bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, a kontrolne badanie udziela niezbędnych informacji użytkownikowi czy używany przez niego sprzęt dalej zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych ryzykiem porażenia. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” okresowa kontrola sprzętu ochronnego to wyznacznik bezpieczeństwa zdrowia i życia.

A co w sytuacji, kiedy to Państwo jesteście wykonawcą tychże badań na podstawie, których dokonywana jest ocena stanu technicznego?

Eksploatator dokonujący kontrole nowych urządzeń czy instalacji elektrycznych oraz badający stan techniczny urządzeń i instalacji będących już w eksploatacji, wykorzystuje różnorakie przyrządy pomiarowe, na których opiera wiarygodność uzyskanych wyników. Należy pamiętać, że na podstawie właśnie tych przyrządów osoba dokonująca ocenę i wydająca orzeczenie o stanie technicznym jest odpowiedzialna za ich bezpieczna eksploatację. Zatem wiedza techniczna i świadomość eksploatatora nakłania do poddawania tychże przyrządów kontrolno-pomiarowych regularnym sprawdzeniom w wyspecjalizowanych jednostkach badawczych posiadających odpowiednie wzorce, dzięki czemu zlecający kontrolę tych przyrządów, może z pełną świadomością ocenić i zagwarantować, iż badana przez niego instalacja czy urządzenia spełniają wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji.

Dział Pomiarowy TB świadczy usługi badawcze na terenie całego Kraju, natomiast badania i pomiary sprzętu ochronnego oraz przyrządów pomiarowych wykonujemy stacjonarnie w siedzibie naszej firmy. Jednakże, jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem tychże badań w naszym laboratorium, a odległość nie pozwala na osobiste dostarczenie sprzętu do kontroli można skorzystać z usług kuriera i dołączyć do szerokiego grona zadowolonych Klientów.

Dysponujemy dwoma pojazdami technicznymi do diagnostyki oraz lokalizacji uszkodzeń linii kablowych wyposażonymi w wysokiej klasy aparaturę pomiarową oraz dodatkowy zestaw aparatury przenośnej. Nasze samochody techniczne wyposażone są w agregaty prądotwórcze umożliwiające prowadzenie prac pomiarowych w terenie bez stałego dostępu do energii elektrycznej przy całkowitym braku zasilania.

Obsługa wozu technicznego pełni całodobowe dyżury i jest do dyspozycji na każde wezwanie Klienta.

Gwarantujemy szybkie terminowe realizacje złożonych zamówień – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Klientem.


DZIAŁ BADAŃ I POMIARÓW